ประวัติ หลวงพ่อรวย


หลวงพ่อรวย  ( ปาสาทิโก) พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

LuangPorRuay (PaSaThiKo) Provost "Phrakhru SunthonThamNiWit" WatTako T.DonYaNang A.Phachi Ayutthaya city


      หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เป็นหนึ่งพระเกจิอาจารย์แห่งกรุงเก่าเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมืองร่องรอยประวัติศาสตร์การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ อุดมไปด้วยพระเกจิอาจารย์นับตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่กล่าวขานศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

      LuangPorRuay (PaSaThiKo) is a monk of the old city breadbasket. The city traces its history to a great fight. Rich Buddhist monk since ancient times to the present. This is the story of the Buddhist faith in general.


หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หรือในสมณศักดิ์พระราชทินนามที่ พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

LuangPorRuay (PaSaThiKo) Provost "Sunthon Tham Ni Wit" Abbacy WatTako T.DonYaNang A.Phachi Ayutthaya city.


เป็นพระเกจิอาจารย์แนวหน้าในยุคนี้ที่งดงามด้วยปฏิปทาศีลวัตรสัจคุณ ดำรงสมณเพศอย่างสมถะ

As the pundits who excel. Forefront of this era. gorgeous behavior. As austere clergy.


เป็นพระนักปฏิบัติ เป็นพระนักพัฒนา ทำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโก

Is the pragmatist. As the developer. Bring prosperity WatTako.


ท่านได้สืบทอดพุทธาคมมาจาก หลวงพ่อชื่น วัดภาชี ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์

He has inherited the knowledge comes from. LuangPhoChuen WatPhachi The Preceptor.


ซึ่งสืบทอดวิชาพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ผู้เป็นพระบุรพาจารย์ที่โด่งดังเลื่องลือกิติศัพท์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

Which inherited the knowledge comes from. LuangPhoKlan WatPhrayat. He is the most famous celebrity. In the past to the present.


ทั้งสืบสายพุทธาคมโดยตรงจากหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ ที่เชี่ยวชาญวิชาอาคมโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีเป็นหนึ่ง อีกด้วย

Knowledge inherited from LuangPhoChaem WatWangDaengNuea. Specialized knowledge very well. Excelled towards immortality and invulnerable.

 
                                                               (หลวงพ่อชื้น) พระอุปัชฌาย์ LuangPhoChuen WatPhachi The Preceptor.


พระครูจ้อย วัดวิมลสุนทร พระอนุสาวนาจารย์ PhrakhruChoi  WatWimonSunthon
      

กิติคุณชีวประวัติ ชาติภูมิ  reputation / biography / hometown

หลวงพ่อรวย ถือกำเนิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔

LuangPorRuay born on 2464.


เป็นบุตรคนที่ ๖ ในจำนวนพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน ๘ คน (ชาย ๓ หญิง ๕) ของคุณโยมบิดา มี โยมมารดา สินลา ศรฤทธิ์ (บรรพบุรุษของสกุลศรฤทธิ์นี้ เป็นเชื้อสายชาวกรุงศรีสัตนาคนหุต) ณ บ้านตะโก หมู่ที่ ๒ ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

No.6 children. Of the eight brothers. (3 men, 5 women) Father name Mi. Mother name SinLa. Last name SonRit. (predecessor Last name SonRit. lineage townspeople SiSattaNakNahut) At  BanTako  M.2   T. DonYaNang  A.Phachi  Ayutthaya city.


พี่น้องร่วมสายโลหิต  Brothers, family

1.นายมณี ศรฤทธิ์ Mr.Mani  SonRit

2.นางผา  ศรฤทธิ์ Mrs.Pha SonRit

3.นางจำปี ศรฤทธิ์ Mrs.Champi SonRit

4.นายสวย  ศรฤทธิ์ Mr.Suai  SonRit

5.นางสำราญ วงษ์มาก Mrs.Samran  WongMak

6.นางสังเวียน  สิงห์แก้ว Mrs.Sangwian  SingKaeo


ปฐมวัยและการศึกษาเบื้องต้น  Youth And preliminary studies.

ชีวิตในปฐมวัยมีความเป็นอยู่เหมือนๆ กับเด็กในชนบททั่วไป คือได้ช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรอันถือได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าว อู่น้ำมาแต่บรรพชน ทั้งช่วยเหลือเลี้ยงดูเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย มาโดยตลอด

Early life. It is the same. In general, rural children. Is helping parents work in agriculture. The city is regarded as the rice. But agriculturally ancestors. Help feed the animals. Such as cattle by all.

ส่วนการศึกษาเมื่ออายุได้ ๑๒ ปี ได้เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นในโรงเรียนวัดตะโก เพราะเด็กๆ ในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการในละแวกตำบลดอนหญ้านาง ต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นครูสอนบนศาลาการเปรียญของวัด จนมีความรู้อ่านออกเขียนได้ มีความรู้เทียบได้ชั้นประถมปีที่ ๔ ก็ออกจากโรงเรียน

Study at the age of 12 years. Primary education WatTako school. Because children. In those days, no school official. District neighborhood Tambon DonYaNang. Require clergy. Teachers on the hall of the temple. Have knowledge to read and write. Knowledge of comparable grade four. He graduated from school
     

สู่เพศพรหมจรรย์ The celibacy

เมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตะโกโดยมีพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ในที่ครองเพศพรหมจรรย์ ท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในด้านพระคันถธุระ (พระปริยัติธรรม) สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี

At the age of 16 years. Was ordained as a novice at WatTako. The abbot Phra Samu Bun Chuai. A preceptor. Celibacy holdings. He intends to study Phra Tham Winai The Phra Khanthathura (Scripture) Can Pass Naktham ChanTri.


อายุครบบวช ราว พ.ศ.๒๔๘๔ ก็อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดตะโก โดยมี หลวงพ่อชื่น เจ้าอาวาสวัดภาชี เจ้าคณะอำเภอภาชี เป็นพระอุปัชฌาย์

When he reaches the age of priests in 2484. Ordination Na.Phatthasima WatTako. The Luang Pho Chuen. Abbot Phachi. Primate Phachi. A preceptor.


พระปลัดจ้อย เจ้าอาวาสวัดวิมลสุนทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสวัดตะโก(ในสมัยนั้น) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับสมณฉายาว่า “ปาสาทิโก””

Abbot WatWimonSunthon PhraPalatChoi. The Kornrnamyrhrharit. And Abbot Phra SamuBunChuai WatTako (in those days) As the sub-young professor. Has been nicknamed the "PaSaThiKo".


ครั้นอุปสมบทแล้ว อยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมาได้ศึกษาด้านคันถธุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม จนสอบได้นักธรรมชั้นโท ใน พ.ศ.๒๔๘๕ และสอบได้นักธรรมชั้นเอกใน พ.ศ.๒๔๘๗

When I ordination. At Wat Tako continues. Studied "Khanthathura Phra Pariyattitham" more. Graduated "Naktham Chan Tho" 2485. Graduated "Naktham Chan Ek" 2487.


วิทยฐานะ และการปกครอง Accreditation and counties.
พ.ศ. 2487  สอบได้นักธรรมเอก Graduation "Naktham Chan Ek" 2487.
พ.ศ. 2492  เจ้าอาวาสวัดตะโก Abbot WatTako 2492.
พ.ศ. 2496  เจ้าคณะตำบลดอนหญ้านาง Primate Tambon DonYaNang 2496.


สืบทอดพุทธาคม Inherited knowledge

      หลังจากจบนักธรรมเอกแล้ว ท่านคิดว่าเพียงพอสำหรับด้านคันถธุระแล้ว เพราะพระที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกพอที่จะรักษาพระธรรมวินัยเพศพรหมจรรย์ให้ รุ่งเรืองและเป็นนำสอนชาวบ้านบ้านได้แล้ว

After then Naktham Ek. I think that's enough for the Khanthathura ago. Because God is in the rural countryside. Enough to maintain discipline sexual morality to flourish. And teach villagers brought home.


ท่านก็หันมาสนใจทางด้านวิปัสสนาธุระโดยมองเห็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ออกเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเรียนพระกรรมฐานกับครู บาอาจารย์เก่งๆ ในยุคนั้น อาทิเช่น

He turned his attention to the Wipatsana Thura. By seeing the benefits of the practice. Departure to deposit a disciple to learn Phra Kammathan teachers excel in that era. such as.


๑.หลวงพ่อชื่น วัดภาชี อยุธยา เชี่ยวชาญด้านวิปัสนากรรมฐานที่สืบทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ เป็นที่รู้จักกันดีในยุคนั้นซึ่งมีศิษย์ที่ศึกษาวิชาจากหลวงพ่อกลั่นมากมาย อาทิเช่น หลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่ออั้น หลวงพ่อเภา หลวงพ่อศรี หลวงปู่ดู่ และหลวงพ่อชื่น ศิษย์หลวงพ่อกลั่น ที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ปัจจุบันได้มรณะภาพไปหมดแล้วซึ่งแต่ ละองค์ล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี

1.Luang Pho Chuen Wat Phachi Ayutthaya. Wi Pat Na Kammathan expertise. Phut Tha Khom inherited from Luang Pho Klan Wat Phrayat. It is well known in that era, which is the study of disciple of Luang Pho Klan. such as. Luang Pho Yai, Luang Pho An, Luang Pho Phao, Luang Pho Si, Luang Pu Du and Luang Pho Chuen disciple Luang Pho Klan.


๒.หลวงพ่อแจ่ม วัดแดงเหนือ เชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคม ได้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้หลวงพ่อรวยทุกอย่าง อาศัยความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจมุ่งมั่นจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนวิชาที่เล่าเรียนปฏิบัติเข้มขลังในพลังแห่งวิทยาคมสูงส่ง

2.Luang Pho Chaem Wat Daeng Nuea expertise Phut Tha Khom. To transfer knowledge to Luang Pho Ruay everything. There Diligence Commitment and determination The rapid progress. The subjects of study in the power of Alchemy practice Witthayakhom high.


กิตติคุณ Renown
     เป็นพระเกจิที่เปี่ยมเมตตาธรรมสูง มีความเป็นอยู่อย่างสมถะ เชี่ยวชาญสรรพเวทวิยาคม วัตถุมงคลเข้มขลังเปี่ยมพลังพุทธคุณมากประสบการณ์ แคล้วคลาดนิรันตราย และเมตตา มหานิยม โชคลาภ เป็นหนึ่ง

As the pundits and the compassionate fairly high. There is a very humble.Vedic Village drug store specializing sharp. Alchemy Powerful Amulet grace experience. Nirantarai safe and good fortune towards immortality.

     

คาถา มหาลาภ Fortune spell

      สัมพุทธชิตา จะ สัจจานิ เกรัตสะ พระพุทธชิตา สัพพโส คุณะวิภา สัมปัตโต นะรุตตะโม มหาลาภัง ภวันตุ เม.

Sam Phut Chi Ta  Cha  Sat Cha Ni  Ke Rat Sa  Phra Phut Chi Ta  Sap Phaso  Khu Na Wipha  Sam Pat To  Na Rut Ta Mo  Maha La Phang  Phawan Tu  Me Chut

      
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา Support the maintenance of Buddhism.
จัดให้มีการแสดงธรรมทุกวันพระ The pastors preach every day.
จัดตู้หนังสือพระไตรปิฎก The Holy Scriptures bookcase.
จัดหาเครื่องเขียน ตำราเรียนแก่พระภิกษุสามเณร Stationery supply The textbook for monks.

Visitors: 538,481